Teapot: Yixing Clay: Buddha with Jade Fan
Teapot: Yixing Clay: Buddha with Jade Fan    

Teapot: Yixing Clay: Buddha with Jade Fan

This handcrafted Yixing teapot depicts a lounging Buddha fanning himself.  The teapot holds 21 oz.

Buddha with Jade Fan $69.46